Algemeen:

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Margarita.

Permanente make-up en cliënt/ model. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, is dit schriftelijk

vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken:

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 volle werkdagen

voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan Margarita. Permanente make-up melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal Margarita. Permanente make-up dit bevestigen. Indien de klant deze

verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Margarita. Permanente make-up gerechtigd om het 50% van het

afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de

afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Margarita. Permanente make-up de behandeling weigeren en 50% van

het afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen

van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij

gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

De klant betaald 25% van de geboekte behandeling aan welke niet restitueerbaar is. Het bedrag kan binnen

een jaar besteed worden aan behandelingen. Daarna vervalt de aanbetaling. Tot 3 werkdagen alvorens de

geplande afspraak kan deze eenmalig worden verschoven. Annuleren kan tot 3 werkdagen alvorens de

geplande afspraak, echter wordt de aanbetaling dus niet teruggeboekt.

Touch up behandelingen

Iedereen heeft na een nieuwe behandeling (wenkbrauwen en lippen, uitgezonderd covers en kleurcorrecties),

recht op een Touch-up behandeling na 6-8 weken. Tijdens de touch up wordt de kleur opnieuw geplaatst en de

vorm eventueel strakker gemaakt. Een Touch-up is bedoeld om na 6-8 weken maximaal te worden gedaan, dit

komt omdat de pixels van pigment dan nog vrijwel genoeg in de huid zitten na de eerste behandeling. Komt u

later dan 8 weken dan wordt er vanaf € 50,00 in rekening gebracht per behandeling. Er zit dan namelijk te veel

tijd tussen de eerste en tweede behandeling, het kost ons daardoor meer tijd om opnieuw pigment in de huid

te plaatsen. Zorg dus dat u op tijd een Touch-up inboekt.

Verantwoording en eigen risico:

- Alle opdrachten van cliënt/ model aan Margarita. Permanente make-up worden uitgevoerd onder eigen

verantwoording en voor eigen risico van de cliënt/ model.

- Door opdracht te geven aan Margarita. Permanente make-up verklaart cliënt/ model bekend te zijn met alle

mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de

maatschappelijke gevolgen.

- Door opdracht te geven aan Margarita. Permanente make-up tot het aanbrengen van permanente make-up

verklaart cliënt/ model tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van

hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart

cliënt/ model dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of

andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt/ model dat haar/zijn

behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar

kan brengen.

- Cliënt/ model verklaart dat zij/ hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make[1]up te laten aanbrengen weloverwogen is. Kinderen zijn niet toegestaan in onze salon, dit vanwege het werk dat

wij uitvoeren. Het is wettelijk niet mogelijk om kinderen onder de 16 jaar mee te nemen. Wij vragen u dan ook

vriendelijk hier rekening mee te houden.

- Cliënt/ model verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt de toestemmingsformulier naar

waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:

- Cliënt/ model geeft een opdracht aan Margarita. Permanente make-up, hierbij verklaart dat zij zich naar beste

kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Margarita. Permanente make-up kan nooit

garanderen dat zij het beoogde resultaat zal gaan bereiken.

- Ondanks dat Margarita. Permanente make-up haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is

mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag

van de behandeling.

- Cliënt/ model krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten

corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3

maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van

opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht

tegen het dan geldende tarief.

- Mocht cliënt/ model een nabehandeling wensen terwijl Margarita. Permanente make-up dit (medisch) niet

verantwoord vind mag Margarita. Permanente make-up deze nabehandeling weigeren.

- Margarita. Permanente make-up is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde

resultaat, ook is Margarita. Permanente make-up niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een

behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

- Margarita. Permanente make-up is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet

naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt/ model draagt zelf de verantwoording deze

nazorg correct na te leven.

- Voor het geval Margarita. Permanente make-up aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever

geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Margarita. Permanente make-up

voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de

materiaalkosten.

- Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het

ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere

schade te voorkomen alsmede up Margarita. Permanente make-up ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs

mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

- In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt/ model volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/

hem geleden schade.

Geheimhouding:

De klant voorziet Margarita. Permanente make-up vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Margarita.

Permanente make-up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Margarita. Permanente

make-up neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Margarita. Permanente make-up

behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. Margarita. Permanente make-up zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan

derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Margarita.

Permanente make-up gebruikt om voor, na- zorg en informatie PMU naar te sturen.

Betaling:

-Margarita. Permanente make-up vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website.

De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven

looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client/ model dient direct na afloop van de behandeling de

betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

-Bij een gemiste afspraak wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden

die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen drie

herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Margarita. Permanente make-up de factuur uit handen

geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

-In het geval dat client/ model al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Margarita.

Permanente make-up vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in

het afspraak maken proces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een

behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd

wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

-De client/ model is verplicht om een aanbetaling te doen van 25% van het bedrag van de geboekte

behandeling bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord

- De cliënt/ model dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen via PIN, contant of per

bankoverschrijving.

Annuleren behandeling:

-Het is mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Dit dient binnen 3 volledige werkdagen alvorens de

behandeling gedaan te worden. De aanbetaling bedraagt 25% van het totale behandelbedrag en is niet

restitueerbaar. Een aanbetaling blijft tot 1 jaar na datum van de behandeling geldig en mogelijk in te dienen

voor ieder type behandeling.

Mocht een behandeling niet tijdig (3 volledige werkdagen alvorens de behandelafspraak), geannuleerd worden,

dan zullen wij 50% van de behandeling innen. U ontvangt hier een factuur voor per mail.

Houdt er zelf rekening mee dat een verschuiving van afspraak een aantal weken kan duren, dit omdat onze

agenda vol geboekt zijn.

Garantie:

- Margarita. Permanente make-up gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn

door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het

Warenwetbesluit kleurstoffen.

- Margarita. Permanente make-up is bij GGD aangevraagd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw

behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal:

- Margarita. Permanente make-up heeft het recht van de cliënt/ model een schadevergoeding te eisen indien de

cliënt/ model meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

- Margarita Permanente make-up meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Beeldmateriaal:

Margarita. Permanente make-up kan beeldmateriaal van de behandeling en het resultaat op de website en sociale

media plaatsen.

Klachten:

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee

werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Margarita. Permanente make-up. Margarita. Permanente make-up zal

bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Margarita. Permanente make-up zal de klager binnen vijf

werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Margarita. Permanente make-up de

behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos

is geworden. Sommige behandelingen kunnen echter na 6 weken pas hersteld worden, vanwege het nodige

herstelproces. Indien Margarita. Permanente make-up en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de

klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Margarita. Permanente make-up restitueert geen geld terug. Margarita. Permanente make-up lost klachten netjes op

door middel van het zien wat er mis is gegaan en hierop te kunnen handelen door middel van een nieuwe behandeling. Mocht u geen nieuwe behandeling willen dan is dat ook mogelijk maar Margarita. Permanente

make-up zal geen geld terugbetalen.

Recht:

- Op elke overeenkomst tussen Margarita. Permanente make-up en de cliënt/ model is het Nederlandse recht van

toepassing, tenzij anders overeengekomen.

- Margarita. Permanente make-up is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten,

bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld